Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Uncategorised

Αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα Voucher 600€

Στοιχεία Ταυτότητας Υποψηφίου 

Στοιχεία Κατοικίας / Επικοινωνίας Υποψηφίου

 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού Υποψηφίου

 

Επιλογή Αντικειμένου Κατάρτισης Υποψηφίου

 

Απαραίτητα επιπρόσθετα έγγραφα

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

 

 

 

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
 • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
 • Αυθεντικοποίηση& Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
 • Διαδικτυακή συνεργασία.

 

 1. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
 • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
 • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
 • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
 • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

 

 1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
 • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
 • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
 • Η έννοια του Search Engine Optimization
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

 1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων

 

 1. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.
 • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής - ψηφιακά πιστοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
 • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
 • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
 • Η έννοια της τηλεργασίας
 • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

 

 1. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
 • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • Δημιουργία "πράσινου προφίλ"
 • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
 • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
 • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
 • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
 • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
 • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
 • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
 • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
 • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
 • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

 

 1. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
 • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
 • Πρακτικές DEVOPS

 

 1. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Το Θεωρητικό πλαίσιο - Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
 • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
 • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Πληροφορικός Γραμματισμός
 • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

 

 1. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.
 • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.
 • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.
 • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.  
 • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.
 • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

     10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα  ργαλεία και Mobile εφαρμογές

 • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
 • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
 • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
 • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
 • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
 • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
 • Mobile εφαρμογές

Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Γράφτηκε από τον/την Super User
 • Κατηγορία: Uncategorised
 • Εμφανίσεις: 6668

Τα FUTUREKIDS ΡΟΔΟΥ, εφεξής “Εταιρία”, ως διακεκριμένος Φορέας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά, ως υποψήφιοι ή ενεργοί Πελάτες, Συνεργάτες, Εκπαιδευόμενοι, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον Οργανισμό μας).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (e-mails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας – υπολογιστή – smartphone – tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 679/2016), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της σύννομης, και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο για Φορείς Εκπαίδευσης- κατάρτισης, πληροφορικής και συμβουλευτικής, συλλογής στοιχείων από Εκπαιδεύσεις/ πιστοποιήσεις γνώσεων/ τεχνικής υποστήριξης, στα πλαίσια ενεργειών Marketing αλλά και στα πλαίσια της επικοινωνίας / υποστήριξης / πληροφόρησής σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Εταιρίας μας.

3. Επεξεργασία με τη ρητή συγκατάθεσή σας

Η Εταιρία μας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια της μεταξύ μας Σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ήτοι:

• Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων σας στα πλαίσια των υπηρεσιών μας Εκπαιδεύσεων/ συμβουλευτικής /αξιολογήσεων
• Για την υποστήριξη / πληροφόρησή σας σχετικά με προγράμματα κατάρτισης ανέργων – εργαζόμενων, υπηρεσίες / έργα της Εταιρίας μας / απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
• Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας
• Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες, επαιδευτικά προγράμματα, γενική / τεχνική ενημέρωση κλπ
• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από μας.

4. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρία μας και το εκπαιδευμένο Προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρία μας προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία μας.

5. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρία μας συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:
• όταν καλείτε αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση για συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα/ πληροφόρηση / προσφορά υπηρεσίας.
•στα πλαίσια της υλοποίησης Πιστοποιήσεων γνώσεων/ Εκπαιδεύσεων/ συμβουλευτικής προσώπων.
• όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ήαπόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός εγγράφου (πχ. μίας βεβαίωσης κατάρτισης).
• όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή ανανεώνετε τις προτιμήσεις αυτές
• όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

6. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Η Εταιρία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη για Φορείς Εκπαίδευσης /συμβουλευτικής/πληροφορικής αλλά και την γενικότερη τηλεπικοινωνιακή, φορολογική και λοιπή νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

7. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τον Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι Κρατικοί Φορείς (πχ. ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας κλπ), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία / κανονισμούς για Φορείς Εκπαίδευσης /συμβουλευτικής/πληροφορικής ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των Πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.). Στην Εταιρία επιλέγουμε αξιόπιστους Συνεργάτες και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, σε επιτροπές ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO) ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι), συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας. Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

9. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία μας στις 25/05/2018 καιυπόκειται  σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.Μετακινήστε το mouse εδώ, και έπειτα κάντε click στη γραμμή εργασιών για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης δράσης;
Η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των Επιστημόνων και Ελεύθερων Επαγγελματιών που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ

2. Η συμμετοχή των επωφελούμενων είναι επιδοτούμενη;
Ναι. Κάθε επωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε 2 δόσεις. Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

3. Ποιον αφορά η πρόσκληση;
Η πρόσκληση αφορά Επιστήμονες και Ελεύθερους Επαγγελματίες που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ.

4. Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι κλάδοι;
Οι επιλέξιμοι κλάδοι είναι:
– Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
– Γιατροί όλων των ειδικοτήτων
– Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
– Οικονομολόγοι /Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
– Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
– Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

5. Ποια είναι τα Εκπαιδευτικά Αντικείμενα;
– Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
– Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
– Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
– Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
– Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
– Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
– Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
– Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
– Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
– Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

6. Πόσες ώρες είναι η εκπαίδευση;
Η εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια 100 διδακτικές ώρες.

7. Πώς θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση;
Η εκπαίδευση θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω εγκεκριμένου και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεκατάρτισης.

8. Θα πιστοποιηθώ για τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσω ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράμματος;
Nαι, εφόσον το επιθυμείς.

9. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητο κριτήριο για να λάβω το εκπαιδευτικό επίδομα;
Όχι. Για να λάβεις το εκπαιδευτικό επίδομα απαιτείται να έχεις ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

10. Πότε μπορώ να κάνω την αίτηση μου;
Από σήμερα μέσω της FUTUREKIDS ΡΟΔΟΥ, ως συνεργάτης του εξουσιοδοτημένου πάροχου κατάρτισης ECDL - PEOPLECERT
Μετά τις 9 Απριλίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)

11. Τι είναι ο Κ.Α.Υ.Α.Σ.;
Eίναι ένας προσωπικός, μοναδικός αριθμός, που αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σου στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. Χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμό σου σε όλα τα έγγραφα, που δημοσιεύονται (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.).

12. Πώς μπορώ να υποβάλλω την αίτησή μου μέσω της FUTUREKIDS;
Συμπληρώνεις τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ένας συνεργάτης μας θα σε καλέσει άμεσα.

13. Γιατί να επιλέξω την FUTUREKIDS  για να υποβάλλει για λογαριασμό μου την αίτηση για την «Επιταγή Κατάρτισης» (voucher);
Η ομάδα μας είναι πλήρως εκπαιδευμένη και εξειδικευμένη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Εμείς θα υποβάλλουμε για λογαριασμό σου την αίτηση για την «Επιταγή Κατάρτισης» και ταυτόχρονα, θα ενεργοποιήσουμε τον προσωπικό σου Κωδικό Αριθμό Υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.)

14. Υπάρχει προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Επιταγή Κατάρτισης” (voucher);
Ναι. Η διαδικασία ξεκινάει την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020 και λήγει τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

15. Μέχρι πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί η “Επιταγή Κατάρτισης” (voucher);
Μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 15:00.

16. Πότε και πώς θα λάβω το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ;
Το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:
Πρώτη Δόση, 400 ευρώ
Η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα καταβληθεί αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί η «Επιταγή Κατάρτισης» (voucher) από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Δεύτερη Δόση, 200 ευρώ
Μόλις ολοκληρώσεις το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, θα λάβεις το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200 ευρώ.

Που κάνω αίτηση για να ενταχθώ σε τηλεκατάρτιση;

Με τρείς τρόπους:

 • Σε αυτο το Link μπορείτε να βρείτε την φόρμα συμμετοχής στην τηλεκατάρτιση των 100 ωρών για την οποία και θα δηλώσετε συμμετοχή στη σχολή FUTUREKIDS (σε συνεργασία με την ECDL αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ που παρέχει πανελλαδικα την συγκεκριμένη τηλεκατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες)
 • Στο emal: , στέλνωντας μας αρχικά το Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλ και σε ποιό κλάδο ανήκετε
 • Στο τηλέφωνο: 2241070431
 • Αίτηση μπορεί να κάνουν σε εμάς δικαιούχοι απο όλη την Ελλάδα

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υπεύθυνος του προγράμματος θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά και με email

[No form id or name provided!]

Επίδομα Κατάρτισης 600€ για επιστήμονες

Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 182.000 επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες μέσω τηλεκπαίδευσης

Η δράση απευθύνεται σε 182.000 επιστήμονες που προέρχονται από τους εξής επιστημονικούς κλάδους:

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Γιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες όλων των ειδικοτήτων
 • Οικονομολόγοι /Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εκπαιδεύονται εξ αποστάσεως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, απο το σπίτι τους ή την δουλειά τους ό,τι ώρα και με ότι ρυθμό επιθυμούν οι ίδιοι

❗️❗️ Το εκπαιδευτικό επίδομα για την παρακολούθηση θα είναι ύψους 600 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις μέσα στον Απρίλιο του 2020. Το ποσό των 600 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά τους επιστήμονες, θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και, φυσικά, απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις.

☑️ Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα λάβετε άμεσα πληροφορίες για τις απαραίτητες διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα.

➡️ Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες

Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 2241070431

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 [No form id or name provided!]

 

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Οι στόχοι μας

 • Γράφτηκε από τον/την Super User
 • Κατηγορία: Uncategorised
 • Εμφανίσεις: 5576

Πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει μία «στρατηγική» υλοποίησης μακροπρόθεσμων αλλά και βραχυπρόθεσμων σχεδίων.

 

Η επιτυχία του Εργαστηρίου μας βασίζεται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 

      Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης Πληροφορικής για την πλήρη συμμετοχή των κατοίκων κάθε περιοχής της Ελλάδας στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», με προσιτά δίδακτρα και ποιοτικές παροχές.

      Εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πληροφορική, κατάλληλων για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ηλικίας, των ενδιαφερόντων και του γνωστικού επιπέδου του κάθε εκπαιδευομένου.

      Δημιουργία ή/και ενίσχυση του brand loyalty (πιστότητας) των εκπαιδευομένων στο Εργαστήριό μας, ώστε οι νέοι μαθητές να παραμένουν μαθητές μας σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσής τους, εξασφαλίζοντάς τους:

·        Εκπαίδευση σύννομη με τις εξελίξεις στην τεχνολογία

·        Σύγχρονες εγκαταστάσεις και λειτουργικούς χώρους διδασκαλίας

·        Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

·        Ευέλικτα προγράμματα

·        Δυνατότητα εξάσκησης στους χώρους του Εργαστηρίου
(εκτός προγράμματος διδασκαλίας)

 

      Ανάδειξη και καθιέρωση του Εργαστηρίου FUTUREKIDS ως τον αδιαμφισβήτητο market leader στο χώρο της Εκπαίδευσης Υπολογιστών σε κάθε περιοχή στην Ελλάδα.

Log in